Uutiset

20.5.2024 22.00valtuustoaloite 20.5.2024Lue lisää »22.4.2024valtuustoaloite 22.4.2024Lue lisää »12.12.2022valtuustoaloite 12.12.2022Lue lisää »15.11.2022ryhmäpuheenvuoro valtuustossa 14.11.2022Lue lisää »13.6.2022valtuustoaloite 13.6.2022Lue lisää »

Uutisia muualta

ryhmäpuheenvuoro valtuustossa 14.11.2022

15.11.2022

Ryhmän puheenjohtaja Heli Hallikainen piti kunnanvaltuuston kokouksessa seuraavan ryhmäpuheenvuoron

Ryhmäpuheenvuoro valtuusto 14.11.2022 / Mäntsälän osavuosikatsaus 3 / 2022 sekä budjetti 2023

Arvoisa puheenjohtaja, hyvät valtuutetut, virkamiehet ja läsnäolijat

Muutama asia kuluvasta vuodesta, joka on pohja ensi vuoden budjetille sekä itse budjetista.

Tässä on tietyllä tavalla ylimenokauden poikkeusvuodet menossa, koska tuloksemme viime vuodelta olisi ollut negatiivinen ilman valtion koronatukia – tämän vuoden lopputulos ei ole vielä selvillä ja myöskään tulevien vuosien valtionosuudet eivät ole vielä selvillä – tämän vuoden tuloksemme puolestaan vaikuttaa vuoden 2024 talouteen, koska mahdolliset korjaukset valtionosuuksiin ajoittuvat vuoteen 2024.

Kuluneen vuoden 2022 kuntatalous on ollut jälleen kerran haasteellinen Keusoten yleisen kustannusten kasvun myötä ja lisähaasteensa taloudelle on tänäkin vuonna tuonut edelleen myös korona.
Ukrainan sodan nostattamat yleiset talouden haasteet ja energiakriisi lisäävät osansa myös Mäntsälän talouteen yleisen kustannusten nousun myötä. Tekninen ja elinvoimapalvelualueella toimintamenoissa ennustetaan ylitystä 0,5 milj. euroa.
Kunnan investoinnit ovat pysyneet melko hyvin budjetissa. Teknisen lautakunnan esittämät investointiosan määrärahamuutoksisen johdosta nettoinvestointien lisäys on 0,667 milj. euroa.
Mäntsälän työttömyys on laskenut viime vuoteen verrattuna, mutta kasvuennusteet ensi vuodelle ovat heikkoja ja taantumankin uhka on olemassa. Inflaation kasvu on nostanut painetta korkojen nousulle, joten lainakantaan on kiinnitettävä erityistä huomiota.

Hyvänä uutisena tälle vuodelle voidaan mainita verotulojen suotuinen kasvu – ilman sitä olisi tilinpäätösennuste ratkaisevasti heikompi. Kunnan tilinpäätösennuste on 0,1 milj. euroa ylijäämäinen. Ennuste syyskuun lopun tilanteessa on parantunut verrattuna kesäkuun ennusteeseen johtuen mm. paremmasta verotulokertymäennusteesta.

Budjetointiprosessia on muutettu aiemmasta – ensi vuoden budjettia on rakennettu nyt toimialojen kanssa yhteistyössä rakentuen aiemmasta tavasta poiketen kuluvan vuoden todellisten toteutuneiden kustannusten pohjalle.
Aiempina vuosina budjettiin lisättiin tavan mukaan prosentuaalinen automaattinen korotus sekä lisäksi erilaisia investointiehdotuksia koko joukko sillä ajatuksella että niistä edes osa menisi läpi – ja tavan mukaan sitten kunnanjohtajan punakynä viuhui vetäen yli erilaisia budjettiluonnosten osia.
Uudistunut budjetoinnin prosessi on paitsi joustavampi ja paremmin toimiva niin myös aiempaa täsmällisempi - SDP ryhmä haluaakin osaltaan kiittää kaikkia ensi vuoden budjetin valmisteluun osallistuneita.


Keusoten ylityspaineiden vuoksi tilinpäätösennusteessa on tänäkin vuonna epävarmuutta. Kun sote kulut siirtyvät pois kunnan omasta budjetista on sen johdosta kunnan budjetointi osin aiempaa ennustettavampaa, mutta samalla haaste on pitää Mäntsälän puolia sotealueen päätöksenteossa.

Kuluneen vuoden ajan on edennyt uuden Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen valmistelu– toivoa sopii, että palvelupolut, ihmisten huomioiminen, palveluiden saavutettavuus sekä nopeus tulevat huomioiduksi toiminnallisina kokonaisuuksina. Palvelun laatu on asia, joka ei voi jäädä talouden numeroiden jalkoihin – jos päätöksiä tehdään pelkästään vain eurot edellä voivat seuraukset olla todella surulliset. Mäntsälän äänen tulisikin kuulua aiempaa enemmän myös sotealueen päätöksenteossa – viestin viemistä, vaikuttamista ja tiedonkulkua on tehostettava entisestään.
Sotealueella vaikuttamismahdollisuutemme ovat rajalliset, mutta aktiivisella osallistumisella voimme ajaa mäntsäläläisten asioita ja tuoda meidän näkökulmia esille päätöksentekoon.

Mäntsälälle on laadittu uusi kuntastrategia vuosiksi 2022-2025.
Strategian jalkauttaminen käytäntöön ja asetettujen mittareiden aktiivinen seuraaminen on oleellista onnistumisen suhteen - jos strategia jää vain paperiksi ei se kanna toivottua hedelmää.
Lisäksi on jatkettava Mäntsälä 2026 ohjelman toimenpiteiden toteuttamista ja mittareiden seurantaa. Muutamien strategian mittarien suhteen olemme suht hyvällä mallilla, toisten suhteen on vielä työsarkaa jäljellä mm. raakamaanhankinta on tärkeä toteuttaa tavoitteiden mukaisesti, jotta meillä riittää sopivia tontteja uusille muuttajille ja yrityksille tarjota. Ensi vuoden budjettiraamiin onkin kaavailtu hieman enemmän rahaa maanhankintaan, tämä on erittäin ratkaiseva tekijä Mäntsälän tulevien vuosien menestykselle. Jos haluamme kilpailla tänne sijoittumista harkitsevista yrityksistä sekä rakentajista tulee tonttitarjontamme olla kattava.

Samalla, kun pyrimme tasapainottamaan talouttamme, on muistettava myös, että olemme sitoutuneet Mäntsälän kuntastrategiassa mm teemaan ”vastuullinen kehittävä vire” tämän myötä emme voi tuudittautua paikoillemme ja taantua. On aktiivisesti etsittävä ja otettava käyttöön uusia toimintamalleja ja käytäntöjä, kuten tehokkaampaa kuntalaisten osallistamista päätöksentekoon. Nyt käynnissä olevat asukasillat ovatkin erittäin tervetullut lisä kuntalaisten osallisuuteen ja vuorovaikutukseen.

SDP ryhmä on sitoutunut yhteisiin tavoitteisiimme ja haluaa olla rakentamassa Mäntsälän palveluita kohden strategiaan valittua päämäärää kasvavaa ja kehittyvää parhaan arjen paikkakuntaa. Haluamme ryhmänä tehdä järjestelmällistä ja tavoitteellista päätöksentekoa Mäntsälän tulevaisuuden hyväksi.

Talouden ajat ovat kuitenkin yhä haasteelliset ja kuntatalouden ennustaminen vaikeaa.
Ukrainan tilanne ja energiakriisi vaikuttavat tulevanakin vuonna yleisen hintatason nousuun.
Ruoan, energian, kuljetuskustannusten, korkojen ym. nouseminen tulee vaikuttamaan väistämättä osaltaan myös kunnan talouteen. Erityisesti teknisen toimen budjettiin kohdistuu nyt ylimääräisiä kustannuspaineita, joita on seurattava ja tarvittaessa tehtävä toimenpiteitä.
Kuntakonsernin yhtiöistä Nivos on saanut osansa muuttuneesta maailmantilanteesta ja yhtiössä onkin tarpeen tehty toimenpiteitä kannattavuuden parantamiseksi eri toiminnoissa. Korona puolestaan on kurittanut etenkin Jäähallin tulosta, jonka johdosta jäähalli tarvitsee kunnan tukea toiminnalleen. Kunnan tytäryhtiöiden tuloksen kehittymistä tulevina vuosina tuleekin seurata osana konsernivelkamme tarkkailua ja kiinnittää erityistä huomiota kunnanhallituksen omistajaohjaukseen sekä konserniohjauksen kokonaisuuden toimivuuteen. Kunnan tytäryhtiöiden tuloksen tervehdyttäminen onkin yksi aivan keskeisimmistä talouden toimistamme ja tavoitteistamme lähivuosina – ellei tässä onnistuta, on kuntataloutemme entistä suurempien haasteiden edessä.
Kunnan lainamäärä 30.9.2022 oli 94,2 milj. euroa eli 4489 euroa/asukas ja koko Konsernin lainakanta oli samana aikana n. 187 milj. euroa eli n. 8 909 euroa/asukas. Konsernilainat lisättynä vuokravastuilla on n. 9 829 euroa/asukas. Kunnan ja konsernin lainoissa on hienoista laskua, mutta mikäli korot lähtevät jyrkkään nousuun on vaikutus myös Mäntsälälle siltä osin suuri.

Vuoden 2022 aikana Mäntsälä onnistui hieman lisäämään asukaslukuaan ja yrityspuoleltakin kuulimme hyviä uutisia. Todettakoon kuitenkin, että työpaikkaomavaraisuudessamme on yhä parantamisen varaa – tarvitsemme edelleen lisää työpaikkoja.
Mikäli talouden tilanne kääntyy entistä huonommaksi, on vaara, että maltillisena pysynyt työttömyys saattaa kääntyä nousuun.
Yhtenä haasteena asukasluvun kasvulle ovat Mäntsälän hieman niukemmat toisen asteen jatkokoulutusmahdollisuudet – useana vuonna olemme nähneet alkuvuoden positiivisen asukasluvun kehityksen notkahtavan heinä-elokuussa, jolloin Mäntsälästä muutetaan muualle opiskeluiden perään - näin on käynyt osaltaan tänäkin vuonna. Koulutusmahdollisuuksien lisääminen olisikin ensiarvoisen tärkeää – yhteistyömme mm. Keudan kanssa on tässä isossa roolissa.


Hyvät kuulijat, talouden haasteista huolimatta ei ole syytä kuitenkaan vaipua totaaliseen synkkyyteen.
On syytä pitää jatkossakin huolta kunnan vetovoimasta ja elinvoimaisuudesta. Tarvitsemme edelleen uusia asukkaita, uusia yrityksiä sekä lisää työpaikkoja. Meidän tulee pitää Mäntsälä eteenpäin katsovana ja kehittyvänä kuntana, jossa palvelut täydentyvät.
Voidaankin todeta, että tilanne on vakava mutta ei suinkaan toivoton – kehyskuntien joukossa Mäntsälän edellytykset menestyä ovat erittäin hyvät ja myös alueellisissa tutkimuksissa Mäntsälän sijoitus on ollut huomattavasti maan keskitasoa parempi.

SDP ryhmä kannattaa talousarviovalmistelun pohjaesitystä sillä lisäyksellä, että esitämme ryhmän esityksenä 10 000€ lisäystä kansalaistoiminnan avustuksiin.
Talousarvioon sisältyvien alle 18-v ilmainen kunnan omien liikuntatilojen käyttömahdollisuus on hyvä ja kannatettava asia, mutta se kohdistuu niihin toimijoihin, joilla on alle 18-vuotiaita harrastajia. Korona on osaltaan vaikuttanut myös yhdistysten toimintaan ja yhdistyksillä onkin osin vaikeuksia toiminnan uudelleen käynnistämisessä ja kehittämisessä koronasulkujen jälkeen. Lisäksi sote-uudistuksessa kunnan rooli kasvaa ennaltaehkäisevän toiminnan järjestämisessä – yhdistyksille hakemuksesta myönnettävät avustukset ovat tässä osaltaan toteuttamassa tätä kunnan panosta ennaltaehkäisevään toimintaan ja saavat suurta paikallista vaikuttavuutta aikaan vireämmän yhdistystoiminnan kautta. Mäntsälän HYTE kerroin on ollut matala ja perinteisesti olemme käyttäneet sangen pieniä panoksia järjestöjen avustamiseen – avustussummia on päivitettävä, jotta saadaan todellista vaikuttavuutta aikaan.
Yhdistyksiltä on tullut myös viestiä, että avustusten hakemisprosessi on niin työläs ja raskas, että osa toimijoista ei viitsi avustusta hakea, koska hakeminen sitoo resursseja ja kunnan myöntämät avustukset ovat niin mitättömät. SDP ryhmä haluaa ojentaa kätensä yhdistyksille ja toivoo lämpimästi, että muutkin ryhmät voisivat esittämäämme kansalaistoiminnan avustuksen lisäykseen yhtyä.

Kiinteistöveroprosenttien suhteen SDP ryhmä on kunnanhallituksen pohjaesityksen kannalla.

Päätöksenteko on harvoin pikavoittojen saamista – kehitys vaatii järjestelmällistä pitkäjänteistä työtä, joka lopulta kantaa hedelmää. Tärkeintä on oikea suunta, kehitys ja sitkeä työ tavoitteidemme täyttymisen eteen tämä ohjaa osaltaan myös talousarviomme valmistelua
– omana henkilökohteisena ohjenuoranani onkin ole pitkäjänteinen, kysy, kyseenalaista, katso avoimesti uuteen, huomioi eri näkökulmia, huomioi muutoksia ja osallista – näitä avaimista rakentuu hyvä ja entistäkin parempi yhteistyö myös kunnan toiminnassa ja päätöksenteossa, jolla voimme saavuttaa toivottuja tuloksia.
Motto - Tee aina parhaasi siellä missä olet, sillä mitä sinulla on – tätä noudattaen pääsemme yhdessä eteenpäin haasteista huolimatta.

Lujasti töitä tehden ja positiivisin mielin tulevaan katsoen SDP ryhmä haluaa kiittää kunnan työntekijöitä, virkamiehiä ja asioiden valmistelijoita hyvin tehdystä työstä sekä kiitokset myös kaikille luottamushenkilöille kuluneen kauden aikana jatkuneesta hyvästä yhteistyöstä.

SDP ryhmä toivottaa hyvää alkanutta syksyä sekä onnea ja menestystä tulevan talven haasteisiin.

20.05.2024 22.00valtuustoaloite 20.5.2024
22.04.2024valtuustoaloite 22.4.2024
12.12.2022valtuustoaloite 12.12.2022
15.11.2022ryhmäpuheenvuoro valtuustossa 14.11.2022
13.06.2022valtuustoaloite 13.6.2022
23.05.2022valtuustoaloite 23.5.2022
21.06.2021valtuustoaloite 21.6.2021
03.05.2021valtuustoaloite 3.5.2021
07.12.2020valtuustoaloite 7.12.2020
15.09.2020kirjallinen kysymys kunnanhallitukselle 14.9.2020

Siirry arkistoon »